ผลงานสอบได้ลำดับที่ 1
ครู สพฐ 2557


นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร
วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1
สพม. 11

นางสาวณณิฌญาเจียมสุขสุจิตต์
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพม. 11

นางสาววาลิกา  รักยินดี
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 1
สพป.ราชบุรี เขต 1

นางสาวกาญจนา  นะนอง
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพม. 32

นางสาวนฤมล  คำพุทธ
ภาษาจีน  ลำดับที่ 1
สพม. 14

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพม. 18

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย
ปฐมวัย  ลำดับที่ 1
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพม. 11

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพม. 9

นางสาวฐิติมา  มุ่งการนา
ประถมศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์สุขศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป.ตรัง เขต 2


นางสาวธนสร  สุกแก้ว
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3


นางสาวสุชาดา  อำลอย
บรรณารักษ์  ลำดับที่ 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2


นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 1
สพป. ระนอง


นางสาวจารินิด  ตันไฮ
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพป. จันทบุรี เขต 1

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน
ปฐมวัย  ลำดับที่ 1
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

น.ส.สุชัญญ์ญา จันทร์นามเขตต์
ภาษาจีน  ลำดับที่ 1
สพม. 26
 


นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. ระนอง

นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
ดนตรีไทย  ลำดับที่ 1
สพป. อุทัยธานี เขต 2

นายกิติพงษ์  อาธิพรม
นาฎศิลป์  ลำดับที่ 1
สพม. 7


นายสุรเดช  อินอ่อน
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพป. ชลบุรี เขต 1

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. ภูเก็ต

นายสันติ  ขำสกล
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

นายฮัมดี  หะยีและ
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. ปัตตานี เขต 2


นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. ปทุมธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. นครราชสีมา เขต 4

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

นายศราวุธ  จงรักวิทย์
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. กระบี่

นายธนารักษ์  บุญกาญจน์
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว
ดนตรีไทย  ลำดับที่ 1
สพป. ภูเก็ต

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์
ดนตรีไทย  ลำดับที่ 1
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

นายจอห์นสัน  มุมธุรี
พลศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป. สระแก้ว เขต 2


 

ผลงานสอบได้ลำดับที่ 1
ครู สพฐ. 2556

นางสาวสุธาสินี  กิจสุขสันต์
ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1
สพม. 30

 

นางสาวสุมารินทร์  คำชารี
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.ระนอง

นายภัทร  เจริญกุล
คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1
สพป.กาญจนบุรี 2

นายวัชรินทร์  ระยับศรี
คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
สพป.ตาก 2

นางสาวผานิด  ศิลา
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.นครราชสีมา 3

xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

นางสาวธนาภรณ์  เงินเนตร์
เคมี  ลำดับที่ 1
สพม. 42

นางสาวฐิติมา  มุ่งการนา
ประถมศึกษา ลำดับที่ 1
สพป.ระนอง

นางสาวปรัศนีย์  เพิ่มไกรศรี
ศิลปะ ลำดับที่ 1
สพป.ชุมพร 2

นางสาวนิชาภา เจริญรวย 
ดนตรี ลำดับที่ 1
สพป ระยอง 1

 

 นายอดิศักดิ์  เชื้อนันตา
เอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
เทศบาลเมืองลำพูน

นางสาวช่อเพชร โยเหลา 
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

นางสาวจุฬามณี  ติยะบุตร
วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1
สพป. บึงกาฬ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ
คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอัชริตา  ประสพสุข
บรรณารักษ์  ลำดับที่ 2
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวฐชาดา  ถิระโคตร
สังคมศึกษา ลำดับที่ 2
สพป.นครราชสีมา 3

นางสาวกรรณิการ์  ละออง
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 2
สพป.ลพบุรี 2

นายวรเชษฐ์  ไชยสงค์
สังคมศึกษา ลำดับที่ 2
สพม. 30

นายอนุสรณ์  ช่ออังชัน
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 2
สพป.กาญจนบุรี 3

นางสาวปภัสรา  ธรรมปาน
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 3
สพม. 30

นางสาวภาพรรณ  สีปาน
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 3
สพป.ลพบุรี 2

นางสาวนภาพร  ชูทอง
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 3
สพป.ลพบุรี 2

นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 3
สพป.ประจวบคีรัขันธ์ 2

นายธนากร  ราชาเดช
ภาษาไทย  ลำดับที่ 3
สพม. 30

นางสาวแสงเดือน  สิริสอ
บรรณารักษ์  ลำดับที่ 4
สพม. 9

นางสาวนวรรณ  ไชยบุญ
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 4
สพป.บึงกาฬ

นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
บัญชี  ลำดับที่ 4
สพม. 4

นายพรมเทพ  แสงสีดา
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 5
สพป.ตาก  2

นางสาวอารุณี  โต๊ะเจ๊ะ
ประถมศึกษา  ลำดับที่ 5
สพป.นราธิวาส 3

นางสาวสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 5
สพป.กาญจนบุรี 3

นายศุภกิจ  แดงสีดา
อุตสาหกรรมศิลป์  ลำดับที่ 6
สพม. 41

นางสาวบังอร  จอกนาค
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 6
สพม. 30

นางสาวทิพวรรณ  หวังดี
บัญชี  ลำดับที่ 6
สพม. 4

เอกธนวัฒน์  รัตนปัญญานันท์
ภาษาไทย  ลำดับที่ 7
สพม. 31

นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
พลศึกษา  ลำดับที่ 7
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอัสรีย์  แวมะ
เทคโนโลยีฯ  ลำดับที่ 7
สพป.กระบี่

นางสาวมนทินาถ  คำทิพย์
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 9
สพป.ชุมพร 2

นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 9
สพม. 17

นางสาวธนวรรณ  แน่นหนา
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 9
สพป.กาญจนบุรี 3

นางสาวชนัดดา  สุนุสันต์
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 9
สพป.นครราชสีมา 3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 20-21 กันยายน 57 โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 20-21 กันยายน 57 โรงแรมแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

กำหนดการ
วันที่ 1
08.00 ลงทะเบียน
09.00 กฎหมายการศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง1
10.20 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 กฎหมายการศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง2
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 กฎหมายการศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง3
14.20 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
15.30 สมรถนะทางการบริหาร
16.30 เดินทางกลับที่พัก
วันที่ 2
09.00 ระเบียบการเงินการพัสดุและการวางแผนงบประมาณ
10.20 พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 หลักทฤษฎีทางการบริหารที่จำเป็นต้องรู้
12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
14.20 พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 การบริหารงานบริหารทั่วไปในสถานศึกษา
15.30 หลักนโยบาย และพลวัตรที่สำคัญทางการศึกษา
16.30 เดินทางกลับภูมิลำเนา

ค่าลงทะเบียน 1800 บาท (ชำระหน้างาน)
สิ่งที่ได้รับ เอกสารประกอบการอบรม ซีดีข้อมูลสำคัญที่ใช้สอบ สมุด ปากกา แนวข้อสอบ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ

ลิ้งค์ดูผลงานและความสำเร็จจากการติวกับเราซึ่งผลงานเราร้อนแรงเป็นที่น่าเชื่อถือที่สุดขณะนี้

www.sobkru.net/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=2
http://www.sobkru.net/aticleผลงานติวสอบบริหาร.htmlhttp://www.sobkru.net/aticleผลงานติว.html
สนใจเข้าร่วมอบรม โทร 087-9897389 089-0954409
สนใจเข้าร่วมอบรม ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรในบอร์ดนี้ได้เลยครับ

คุณภาพอยู่ที่ผลงาน
โดย ชมรมพัฒนาครูไทย อีเมล์ tysp0323@hotmail.com 2014-08-25 09:41:49 [IP : 118.172.191.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]ผลงานสอบได้ลำดับที่ 1
ครู สพฐ 2557

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2

นางสาวมัชนก  เนียมพูนทอง
พลศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป.สมุทรสงคราม

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย
นาฏศิลป์  ลำดับที่ 1
สพป.นครราชสีมา เขต 4

นางสกาวทิพย์  สังคปาล
ทัศนศิลป์  ลำดับที่ 1
สพม.14

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธิ์
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ
ภาษาจีน  ลำดับที่ 1
สพม. 25

นางสาวศิวาพร  ไผครบุรี
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวสุชญา  พันทวี
ฟิสิกส์  ลำดับที่ 1
สพม. 3

นางประสบพร  หัตถกิจ
ปฐมวัย  ลำดับที่ 1
สพป. ชุมพร เขต 1

นางนันทพร  ศรีใหม่
ปฐมวัย  ลำดับที่ 1
สพป. สุราษำณ์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป. ตรัง เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว
พลศึกษา  ลำดับที่ 1
สพม. 9

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพม. 36

นางสาวมัทนา  ริดจันดี
ปฐมวัย  ลำดับที่ 1
สพป. นครราชสีมา เขต 6

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

นางสาวขนิษฐา  แสงภารา
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 1
สพป. นนทบุรี เขต 2

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพป. ราชบุรี เขต 2

นายเจนณรงค์  อินทสุข
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. นนทบุรี เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 1
สพม. 13

นายอนุชา  โสลำภา
ฟิสิกส์  ลำดับที่ 1
สพม. 18

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกระจ่าง
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพม. 7

นายสรศักดิ์  สิทธิดง
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป. ตาก เขต 2

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์
ดนตรีสากล  ลำดับที่ 1
สพม. 36

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล
พลศึกษา  ลำดับที่ 1
สพม. 10นายวรเดช  จริงจังชนังกูล
ภาษาไทย  ลำดับที่ 1
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

นายธนัตท์  โสตถิกุล
พลศึกษา  ลำดับที่ 1
สพม. 42

นายพลกฤต  ศรีนันตา
ดนตรี  ลำดับที่ 1
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

นายศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์
พลศึกษา  ลำดับที่ 1
สพม. 5

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

ผลงานสอบได้ลำดับที่ 1
ครู สพฐ. 2556

 

นางสาวนาฎยา  โกษาแสง
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 1
สพป. กาญจนบุรี เขต 3 

นางสาวกาญจนาณัฐหุ่นโพธิ์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพป.นครสวรรค์ 2

 
นางสาวปัทมา  อุปชีวะ
ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

ว่าที่ร้อยตรีธนากร  สมตัว
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.อุบลราชธานี 3


นายจุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง
อุตสาหกรรมศิลป์ ลำดับที่ 1
สศศ.

นายกีรติ  เปาริสาร
นาฏศิลป์  ลำดับที่ 1
สพป.ศรีสะเกษ 3

นายนรินทร์  ธุรธรรม
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.เลย 3

นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.เชียงใหม่ 5

นางสาวศันสนีย์  เนียมหอม
ภาษาไทย ลำดับที่ 1
สพป.อยุธยา 1

นางสาวอุษณีย์  ลานรอบ
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

นายนัฎพล  เชื้อชาติ
คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
สพม. 17

นางสาววราพร พิลึก
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.นครสวรรค์ 2

นายณัฐพล ศรีสุข
วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1
สพป.กาญจนบุรี 3

นายอาทิตย์ ชมชาติ
ภาษาไทย  ลำดับที่  1
สพป.นครสวรรค์ 2

นายตรัย แกลงกระโทก
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่1
สพป. ตาก 2

นายทศพล  พรมรังสี
เทคโนโลยีฯ ลำดับที่ 1
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวธนัฐฐา  สว่างรัก
ภาษาไทย ลำดับที่ 1
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
สังคมศึกษา ลำดับที่ 2
อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวชมมณี  ทมโคตร
ภาษาไทย  ลำดับที่ 2
เทศบาลวังน้ำเย็น

 
นายศุภชัย  ตาสาย
อุตสาหกรรมศิลป์ ลำดับที่ 2
สพม. 41

นางสาวธันย์นก  จันทะบุตร
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 2
สพป.นครสวรรค์ 2

นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์
ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 2
สพม. 1

นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
เคมี  ลำดับที่ 2
สพม. 1

นายศิริชัย  ปิ่นนาค
ฟิสิกส์  ลำดับที่ 3
สพม. 33

นายภาคย์  ทองขาว
ศิลปะ  ลำดับที่ 3
สพม. 42

นายลภชัย  พรมวิหาร
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 3
สพป.ตาก 2

นางพัชรินทร์  ราชโส
เทคโนโลยีฯ ลำดับที่ 4
ครูกรุงเทพมหานคร

นายจักรพงษ์  สุขสบาย
ภาษาไทย  ลำดับที่ 4
สพม. 41

นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
นาฏศิลป์  ลำดับที่ 4
สพป.นครสวรรค์ 2

นางสาวธัชฌาธินี  แสงทอง
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 4
สพม. 9

นางสาวหนึ่งฤทัย  มั่งเลอลักษณ์
นาฏศิลป์  ลำดับที่ 5
ครูกรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์ชัย  ประชุมแดง
พลศึกษา  ลำดับที่ 5
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอมรรัตน์  บุญเสนอ
ปฐมวัย  ลำดับที่ 5
สพป.ศรีสะเกษ 3

นางสาวปรัศนีย์  พ่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 5
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

นางสาวอมรรัตน์  โสภากุ
ประถมศึกษา  ลำดับที่ 6
สพป.ชลบุรี 2

นางสาวรุจิรา  เลิศวรพงศ์ศักดิ์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

นางสาวกชกร  เพิ่มพูน
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 7
สพป.กระบี่

นางสาวผ่องอำไพ  สลักเพชร
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 7
สพม. 6

นางสาวอรุโณทัย  ชาเสน
ปฐมวัย  ลำดับที่ 8
สพป.ชุมพร 2

นางสาวศิริพร  ศรีโยธา
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 9
สพป.ลพบุรี 2

นายนัคพล  จงมั่งคั่ง
ดนตรี  ลำดับที่ 9
สพป.สุรินทร์ 3

นางสาวชลลดา  ชิงจันทร์
ชีววิทยา  ลำดับที่ 9
สพม. 31

นายธเนศ  เจริญทรัพย์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 9
สพม. 1

นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 9
สพป.นครสวรรค์ 2

นางสาวจิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด
เทคโนโลยีฯ  ลำดับที่ 2
อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวหทัยรัตน์  ทุมวงศ์
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 6
อบจ.ศรีสะเกษ 

Free Hit Counters
Free Web Counter

สถาบันวิชาการติวอีสานดอทคอม อ.เมือง จ.สระแก้ว

โทร 089 - 0954409