ผลงานสอบได้ลำดับที่ 1
ครู สพฐ. 2556

นางสาวสุธาสินี  กิจสุขสันต์
ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1
สพม. 30

 

นางสาวสุมารินทร์  คำชารี
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.ระนอง

นายภัทร  เจริญกุล
คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 1
สพป.กาญจนบุรี 2

นายวัชรินทร์  ระยับศรี
คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
สพป.ตาก 2

นางสาวผานิด  ศิลา
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.นครราชสีมา 3

นางสาวจุฑามณี ไชยสงคราม
นาฏศิลป์ ลำดับที่ 1
สพป. พังงา

xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

นางสาวธนาภรณ์  เงินเนตร์
เคมี  ลำดับที่ 1
สพม. 42

นางสาวฐิติมา  มุ่งการนา
ประถมศึกษา ลำดับที่ 1
สพป.ระนอง

นางสาวปรัศนีย์  เพิ่มไกรศรี
ศิลปะ ลำดับที่ 1
สพป.ชุมพร 2

นางสาวนิชาภา เจริญรวย 
ดนตรี ลำดับที่ 1
สพป ระยอง 1

 

 นายอดิศักดิ์  เชื้อนันตา
เอกคอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
เทศบาลเมืองลำพูน

นางสาวช่อเพชร โยเหลา 
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

นางสาวจุฬามณี  ติยะบุตร
วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1
สพป. บึงกาฬ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ
คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอัชริตา  ประสพสุข
บรรณารักษ์  ลำดับที่ 2
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวฐชาดา  ถิระโคตร
สังคมศึกษา ลำดับที่ 2
สพป.นครราชสีมา 3

นางสาวกรรณิการ์  ละออง
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 2
สพป.ลพบุรี 2

นายวรเชษฐ์  ไชยสงค์
สังคมศึกษา ลำดับที่ 2
สพม. 30

นายอนุสรณ์  ช่ออังชัน
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 2
สพป.กาญจนบุรี 3

นางสาวปภัสรา  ธรรมปาน
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 3
สพม. 30

นางสาวภาพรรณ  สีปาน
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 3
สพป.ลพบุรี 2

นางสาวนภาพร  ชูทอง
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 3
สพป.ลพบุรี 2

นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 3
สพป.ประจวบคีรัขันธ์ 2

นายธนากร  ราชาเดช
ภาษาไทย  ลำดับที่ 3
สพม. 30

นางสาวแสงเดือน  สิริสอ
บรรณารักษ์  ลำดับที่ 4
สพม. 9

นางสาวนวรรณ  ไชยบุญ
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 4
สพป.บึงกาฬ

นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
บัญชี  ลำดับที่ 4
สพม. 4

นายพรมเทพ  แสงสีดา
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 5
สพป.ตาก  2

นางสาวอารุณี  โต๊ะเจ๊ะ
ประถมศึกษา  ลำดับที่ 5
สพป.นราธิวาส 3

นางสาวสุรีรัตน์  แสงพรเลิศ
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 5
สพป.กาญจนบุรี 3

นายศุภกิจ  แดงสีดา
อุตสาหกรรมศิลป์  ลำดับที่ 6
สพม. 41

นางสาวบังอร  จอกนาค
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 6
สพม. 30

นางสาวทิพวรรณ  หวังดี
บัญชี  ลำดับที่ 6
สพม. 4

เอกธนวัฒน์  รัตนปัญญานันท์
ภาษาไทย  ลำดับที่ 7
สพม. 31

นางสาวอรณัฐ  ศรีจันทร์
พลศึกษา  ลำดับที่ 7
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอัสรีย์  แวมะ
เทคโนโลยีฯ  ลำดับที่ 7
สพป.กระบี่

นางสาวมนทินาถ  คำทิพย์
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 9
สพป.ชุมพร 2

นางสาวอุไรพร  เศษวงศ์
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 9
สพม. 17

นางสาวธนวรรณ  แน่นหนา
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 9
สพป.กาญจนบุรี 3

นางสาวชนัดดา  สุนุสันต์
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 9
สพป.นครราชสีมา 3

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

คำแนะนำในการกรอกข้อมูลการสมัคร


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย เท่านั้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลการสมัครกรุณาติดต่อ 0879660171 หรือ tysp0323@hotmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิก
ชื่อ-สกุล   -
ที่อยู่ปัจจุบัน  
แขวง/ตำบล  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรษณีย์  
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  
ที่อยู่ทางอีเมล์  
รหัสสมาชิกผู้แนะนำ   
ชื่อผู้แนะนำ  
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น   Click to reload image
 

ผลงานสอบได้ลำดับที่ 1
ครู สพฐ. 2556

 

นางสาวนาฎยา  โกษาแสง
คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 3

นางสาวกาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 1
สพป.นครสวรรค์ 2

 
นางสาวปัทมา  อุปชีวะ
ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

ว่าที่ร้อยตรีธนากร  สมตัว
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.อุบลราชธานี 3


นายจุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง
อุตสาหกรรมศิลป์ ลำดับที่ 1
สศศ.

นายกีรติ  เปาริสาร
นาฏศิลป์  ลำดับที่ 1
สพป.ศรีสะเกษ 3

นายนรินทร์  ธุรธรรม
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.เลย 3

นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.เชียงใหม่ 5

นางสาวศันสนีย์  เนียมหอม
ภาษาไทย ลำดับที่ 1
สพป.อยุธยา 1

นางสาวอุษณีย์  ลานรอบ
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

นายนัฎพล  เชื้อชาติ
คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 1
สพม. 17

นางสาววราพร พิลึก
ปฐมวัย ลำดับที่ 1
สพป.นครสวรรค์ 2

นายณัฐพล ศรีสุข
วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 1
สพป.กาญจนบุรี 3

นายอาทิตย์ ชมชาติ
ภาษาไทย  ลำดับที่  1
สพป.นครสวรรค์ 2

นายตรัย แกลงกระโทก
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่1
สพป. ตาก 2

นายทศพล  พรมรังสี
เทคโนโลยีฯ ลำดับที่ 1
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวธนัฐฐา  สว่างรัก
ภาษาไทย ลำดับที่ 1
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอลิศรา  อุทธสิงห์
สังคมศึกษา ลำดับที่ 2
อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวชมมณี  ทมโคตร
ภาษาไทย  ลำดับที่ 2
เทศบาลวังน้ำเย็น

 
นายศุภชัย  ตาสาย
อุตสาหกรรมศิลป์ ลำดับที่ 2
สพม. 41

นางสาวธันย์นก  จันทะบุตร
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 2
สพป.นครสวรรค์ 2

นางสาวพัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์
ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 2
สพม. 1

นางสาวพิไลวรรณ  ทองมาก
เคมี  ลำดับที่ 2
สพม. 1

นายศิริชัย  ปิ่นนาค
ฟิสิกส์  ลำดับที่ 3
สพม. 33

นายภาคย์  ทองขาว
ศิลปะ  ลำดับที่ 3
สพม. 42

นายลภชัย  พรมวิหาร
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 3
สพป.ตาก 2

นางพัชรินทร์  ราชโส
เทคโนโลยีฯ ลำดับที่ 4
ครูกรุงเทพมหานคร

นายจักรพงษ์  สุขสบาย
ภาษาไทย  ลำดับที่ 4
สพม. 41

นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
นาฏศิลป์  ลำดับที่ 4
สพป.นครสวรรค์ 2

นางสาวธัชฌาธินี  แสงทอง
คณิตศาสตร์  ลำดับที่ 4
สพม. 9

นางสาวหนึ่งฤทัย  มั่งเลอลักษณ์
นาฏศิลป์  ลำดับที่ 5
ครูกรุงเทพมหานคร

นายศักดิ์ชัย  ประชุมแดง
พลศึกษา  ลำดับที่ 5
ครูกรุงเทพมหานคร

นางสาวอมรรัตน์  บุญเสนอ
ปฐมวัย  ลำดับที่ 5
สพป.ศรีสะเกษ 3

นางสาวปรัศนีย์  พ่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 5
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

นางสาวอมรรัตน์  โสภากุ
ประถมศึกษา  ลำดับที่ 6
สพป.ชลบุรี 2

นางสาวรุจิรา  เลิศวรพงศ์ศักดิ์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 2

นางสาวกชกร  เพิ่มพูน
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 7
สพป.กระบี่

นางสาวผ่องอำไพ  สลักเพชร
วิทยาศาสตร์  ลำดับที่ 7
สพม. 6

นางสาวอรุโณทัย  ชาเสน
ปฐมวัย  ลำดับที่ 8
สพป.ชุมพร 2

นางสาวศิริพร  ศรีโยธา
คอมพิวเตอร์  ลำดับที่ 9
สพป.ลพบุรี 2

นายนัคพล  จงมั่งคั่ง
ดนตรี  ลำดับที่ 9
สพป.สุรินทร์ 3

นางสาวชลลดา  ชิงจันทร์
ชีววิทยา  ลำดับที่ 9
สพม. 31

นายธเนศ  เจริญทรัพย์
ภาษาอังกฤษ  ลำดับที่ 9
สพม. 1

นางสาวมนธิชา  วงวิภาค
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 9
สพป.นครสวรรค์ 2

นางสาวจิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด
เทคโนโลยีฯ  ลำดับที่ 2
อบจ.ศรีสะเกษ

นางสาวหทัยรัตน์  ทุมวงศ์
สังคมศึกษา  ลำดับที่ 6
อบจ.ศรีสะเกษ 

Free Hit Counters
Free Web Counter

สถาบันวิชาการติวอีสานดอทคอม อ.เมือง จ.สระแก้ว

โทร.  089 - 0954409